ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՄՓՈՓ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ընդամենը եկամուտներ և պաշտոնական տրասֆերտներ
22,9
19,9
19,5
19,5
21,2
19,2
20,1
Հարկային եկամուտներ
16,8
15,4
14,8
15,0
14,4
14,5
13,9
Ընդամենը ծախսեր
28,4
24,7
23,6
22,0
22,4
20,7
21,8
Դեֆիցիտ
-5,4
-4,8
-4,2
-2,5
-1,3
-1,5
-1,7

 

ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵԻ* ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱԽՍԵՐԸ

% համախմբված բյուջեի ընդհանուր ծախսերի նկատմամբ

 
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Կրթություն և գիտություն
8,8
12,2
11,3
10,6
10,5
13,1
13,2
Առողջապահություն
4,9
3,9
5,7
5,3
5,4
6,2
6,3
Կենսաթոշակներ
10,2
11,3
11,2
11,4
11,1
11,2
11,3
Կենսաթոշակներ/ՀՆԱ, %
2,9
2,8
2,7
2,5
2,5
2,5
2,5
Սոցիալական աջակցության այլ ծրագրեր (ներառյալ աղքատության ընտանեկան նպաստները)
9,7
10,0
9,5
8,8
8,7
9,5
8,8
Այլ սոցիալական ծրագրեր**
1,9
2,0
2,5
2,7
4,3
2,6
2,1
Ընդամենը
35,5
39,4
40,2
38,8
40,0
42,6
44,5

* - Ներառում է պետական բյուջեի, ՀՀ սոցիալական ապահովության պետական հիմնադրամի և 930 համայնքների հատկացումները սոցիալական ոլորտների համար։
** - Ներառում է ծախսերը մշակույթի, կրոնի, սպորտի և տեղեկատվության ձեռքբերման համար։